Statuten van de Stichting De Mantel.

Heden, de dertigste januari, negentienhonderd achtennegentig, 

verschenen voor mij, meester Cornelis Zwaart, notaris ter standplaats Veenendaal: 

1. de heer Hendrik Jan Diepeveen, onroerend-goed-adviseur, wonende te 3901 KJ Veenendaal, De Tinneweide 161, geboren te Ede op zevenentwintig mei negentienhonderd vijftig, (legitimatie: Rijbewijsnummer 0075524253), gehuwd;  

2. de heer Nicolaas Bertus van Wakeren. Vennootschapsdirekteur, wonende te 3901 AM Veenendaal, Hoofdstraat 20, geboren te Ede op één juni negentienhonderd tweeënveertig, (Legitimatie: Paspoortnummer N01801012), gehuwd. 

De hiervoor vermelde personen zijn niet ais partner geregistreerd in de zin van het geregistreerd partnerschap, of als zodanig geregistreerd geweest.
De comparanten, handelend ais gemeld, verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:


Naam. zetel en duur.
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: - - - -

Stichting De Mantel
2. Zíj heeft haar zetel in in gemeente Gorinchem.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.


Grondslag en doel

Artikel 2
1. De stichting heeft als grondslag de volgende beginselverklaring:

a. Wij geloven, dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is en alleen onfeilbaar gezag heeft. 

b. Wij geloven dat er een drieënige God is, die van eeuwigheid is en Zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest. 

c. Wij geloven in Jezus Chrístus, waarachtig God en waarachtig mens, zíjn geboorte uit de maagd Maria, zijn plaatsvervangend sterven tot verzoening van de zonden, zijn lichamelijke opstanding uit de doden, zijn hemelvaart en persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.
d. Wij geloven, dat Jezus Christus woont in de gelovigen, hen leidt en hun de kracht geeft om zijn wil te volbrengen.
2. De stichting heeft tot doel de bevordering van evangelisatie, gemeenteopbouw, bijbelstudies en sociaal pastoraal werk, verricht op basis van de grondslag van de stíchting.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het geven van (financiële) ondersteuning aan het werk van personen die met algemene stemmen van het stichtingsbestuur worden aangewezen, welke personen binnen het doel van de stichting, afzonderlijk en/of gezamenlijk werkzaamheden verrichten, alsmede door het verstrekken van een vergoeding aan deze personen voor de door hen verrichte werkzaamheden.


Vermogen
Artikel 3.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- subsidies en donaties;
- alle andere verkrijgingen en baten


Bestuur
Artikel 4.
1. Het bestuur van de stichtíng bestaat uit ten minste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaren. Aftredende bestuursleden zijn aansluitend herbenoembaar wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. 

4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).

5. Mocht (en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun- werkzaamheden en hebben evenmin recht op vergoeding van de door hun gemaakte kosten, tenzij het bestuur hiertoe met algemene stemmen in specifieke gevallen beslist.


Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Nijverdal, tenzij het bestuur anders besluit.
2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt  - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen van te voren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergaderíng, de te behandelen onderwerpen.

6. Zolang in een bestuursvergadering alle bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter; bij beider afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris, of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

9. Het. bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteId schriftelijk telegrafisch of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

12 . Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

14. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent een uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geld voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk voorstel.

15. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiede, een stemgerechtigde aanwezíge dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
16. Bij staking van de stemmen zal een herstemming plaatsvinden. Indien aisdan de stemmen wederom staken beslist de voorzitter.


Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemdden of bezwaren van registergoederen.

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich ais borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zích voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, waarbij de zekerheidstelling de de stichting vrijelijk ter beschikking staande liquide middelen niet mag overschrijden, terwijl de stichting na zekerheidstelling voor het bedrag van de zekerheidstelling een vaste reserve moet creëren

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

2. De vertegenwoordiginqsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.


Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap, eindigt:

a. door overlijden van een bestuurslid;

b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 

d. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; 

e. bij ontslag door het bestuur op grond van een eenstemmig besluit van alle andere bestuurders, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. 


Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, desgewenst vergezeld van een rapport van een register accountant of van een accountant- administratie- consulent, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteid.


Reglement
Artikel 10.
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wíjzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. 


Statutenwijziging

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten (met uitzondering van de artikel 2-1, 2-2, 4-6, 11-1 en 12-6) te wijzigen.
Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Indien niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt ten minste twee en ten hoogste vier weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin het voorstel kan worden aangenomen met algemene stemmen, mits ten minste twee/derde van het aantal zitting- hebbende bestuursieden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Tot het doen verlijden van die akte is íeder bestuurslid- afzonderlijk bevoegd.

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, àlsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Stichtingen register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.


Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is hel bepaalde in artikel  11- iid 1 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschied in register, bedoeld in artikel 11 iid 3. 

5. Gedurende de vereffening bijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar. 


Slotbepalingen

Artikel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Tenslotte verklaarden de comparanten;
a. dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

1. de heer Johannes de Jong, directeur, wonende te 3852 BV Ermelo, Jacob Catslaan 91, geboren te Gouda op zevenentwintig september negentienhonderd vierenveertig, gehuwd, als voorzitter;
2. de heer Johannes Cees Sala, verkoper, wonende te 7462 RM Rijssen, R. Bosmastraat 131, geboren te Hilversum op acht november negentienhonderd drieënvijftig, gehuwd als penningmeester;

3. mevrouw Maria Geertruida Steenland, sociaal psychologe, wonende te 2161 MN Lisse, Kastanjelaan 9, geboren te Waddinxveen op zeventien juni negentienhonderd tweeëndertig, ongehuwd, als secretaris,
4. de comparant sub 1;
5. de comparant sub 2;
6. de heer Lolke Smit, zonder beroep, wonende te 9451 AD Rolde, Asserstraat 26, geboren te Menaldumadeel op twee oktober negentienhonderd vijfendertig, gehuwd; 

7. de heer Herman Peter Aldenkamp, directeur, wonende te 3881 MH Putten, Nieuwe Laaklaan 20, geboren te Ouderijn op vierentwintig december negentienhonderd zesenveertig, gehuwd;

8. De heer Jacob Visscher, directeur, wonende te 8061 ML Hasselt, Ruif 15, geboren te Amsterdam op dertien februari negentienhonderd zesenveertig, gehuwd; als vice-voorzitter;

waarbij de sub 4. tot en met 7. genoemde personen algemeen bestuurslid zullen zijn.

b. dat het adres van de stichting is:  2161 MN Lisse, - Kastanjelaan 9.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand van voormelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 

Waarvan akte in minuut is verleden te Veenendaal op de datum in het hoofd dezer akte vermeld

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze éénparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend om elf uur drieëntwintig.

Was getekend