Doelstelling van de Stichting

1. De stichting draagt de naam:

Stichting De Mantel

2. Grondslag en doel

De stichting heeft als grondslag de volgende beginselverklaring:

  • Wij geloven, dat de Bijbel het geinspireerde Woord van God is en alleen onfeilbaar gezag heeft.
  • Wij geloven dat er een drieënige God is, die van eeuwigheid is en Zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • Wij geloven in Jezus Chrístus, waarachtig God en waarachtig mens, zíjn geboorte uit de maagd Maria, zijn plaatsvervangend sterven tot verzoening van de zonden, zijn lichamelijke opstanding uit de doden, zijn hemelvaart en persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.
  • Wij geloven, dat Jezus Christus woont in de gelovigen, hen leidt en hun de kracht geeft om zijn wil te volbrengen.
  • De stichting heeft tot doel de bevordering van evangelisatie, gemeenteopbouw, bijbelstudies en sociaal pastoraal werk, verricht op basis van de grondslag van de stíchting.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het geven van (financiële) ondersteuning aan het werk van personen die met algemene stemmen van het stichtingsbestuur worden aangewezen, welke personen binnen het doel van de stichting, afzonderlijk en/of gezamenlijk werkzaamheden verrichten, alsmede door het verstrekken van een vergoeding aan deze personen voor de door hen verrichte werkzaamheden.

"Momenteel wordt aan bovengenoemde doelstelling inhoud gegeven door financiële ondersteuning van het werk van de evangelist Dato Steenhuis uit Nijverdal en aan de geloofsgemeenschappen Maranatha in Houten.
De 2 genoemde doelen werken onafhankelijk van elkaar en de ontvangen giften worden apart verantwoord."